Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
18/2017/TT-BGDĐT 21/07/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
17/2017/QĐ-UBND 26/06/2017 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Quy định thi đua khen thưởng của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT
117/QĐ-TTg 25/01/2017 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
13/ 2016/TTLT-BYT-BGDDT 12/05/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư quy định công tác y tế học đường trong trường học
113/2015/NĐ-CP 09/11/2015 Văn bản chuyên môn Giáo dục trung học, Nghị định Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Trang 5 / 5«12345