Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27/2017/TT-BGDĐT 08/11/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư quy định Tiêu chuẩn, chức năng, quyền hạn cử giáo viên làm Tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
30/2017/NQ-HĐND 11/10/2017 Văn bản chuyên môn Giáo dục tiểu học, Nghị quyết quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
92/2017/TT-BTC 18/09/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư quy định về việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tập huấn, bồi dưỡng qua mang Internet cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục
1208/SGDĐT-KHTC 31/07/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn triển khai thu học phí trong các đơn vị giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18/2017/TT-BGDĐT 21/07/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
17/2017/QĐ-UBND 26/06/2017 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Quy định thi đua khen thưởng của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT
117/QĐ-TTg 25/01/2017 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
13/ 2016/TTLT-BYT-BGDDT 12/05/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư quy định công tác y tế học đường trong trường học
Trang 5 / 6« Đầu...«23456»