Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Trang 5 / 5«12345