Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
175/KH-UBND 26/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
5807/BGDĐT-CNTT 21/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT
1787/CV-UBND 20/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Triển khai đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
237/TTr-UBND 17/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Tờ trình đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận thị xã Buôn Hồ đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2018
500/BC-BCĐ 17/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Báo cáo quá trình thực hiện các mục tiêu về Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm 2018
3439/QĐ-UBND 12/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định công nhận các xã, phường đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2018
3162/QĐ-UBND 20/11/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk
28/2018/QĐ-UBND 16/11/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk
05/NQ-CV/TU 13/11/2018 Thị ủy Buôn Hồ, Nghị quyết về xây dựng đô thị văn minh của thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025.
27/2018/TT-BGDĐT 25/10/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, hông tư Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
1372/UBND-GDĐT 17/10/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, 03/8/2018 của Bộ GDĐT về việc các khoản tài trợ trọng hệ thống giáo dục
Trang 1 / 512345»