Triển khai Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong cán bộ, công chức trực thuộc thị xã Buôn Hồ, năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Kế hoạch số 24/KHPH-STTTT-SNV-TĐ, ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Sở Thông tin và truyền thông, Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Đắk Lắk về việc tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong cán bộ, công chức tỉnh Đak Lắk, năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ về việc tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong cán bộ, công chức trực thuộc thị xã Buôn Hồ, năm 2018;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ, yêu cầu Hiệu truởng các truờng Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc thông báo rộng rãi cho cán bộ giáo viên đăng ký tham gia với những nội dung cụ thể như sau:

1.Đối tượng dự thi

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các đơn vị trường học trừ những cán bộ, giáo viên, nhân viên tốt nghiệp từ cao đẳng về công nghệ thông tin trở lên.

2.Nội dung thi

– Kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Kiến thức hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ đạo của Tỉnh, thị xã về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020.

–  Giải pháp hoặc ý tưởng sáng tạo về ứng dụng CNTT nhằm phục vụ công tác chuyên môn hoặc cải cách hành chính.

3. Hình thức và số lượng dự thi

a) Hình thức: Quy định tại Kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 17  tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ( Nội dung chi tiết xem Công văn triển khai trên OMS hoặc truy cập http://buonho.edu.vn )

b)Số lượng dự thi:  Mỗi đơn vị cử ít nhất 01 người tham gia.

4.Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi và tuyển chọn

– Thời gian tổ chức Hội thi dự kiến vào cuối tháng 8 năm 2018.

– Các đơn vị đăng ký dự thi gửi danh sách về phòng Giáo dục và Đào tạo qua Bộ phận Công nghệ thông tin trước ngày 15 tháng 8 năm 2017

– Địa điểm dự thi: Tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Buôn Hồ

Nội dung đính kèm:

                                Công văn triển khai phòng Giáo dục và Đào tạo

                                Kế hoạch UBND thị xã