Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND thị xã Buôn Hồ xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025” (gọi tắt là Kế hoạch) trên địa bàn thị xã với những nội dung như sau:

I.TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ

Thị xã Buôn Hồ có 60 trường học, bao gồm: 20 trường Mầm non (18 công lập, 02 tư thục); 24 trường Tiểu học; 11 trường THCS; 01 trường Tiểu học và THCS, 3 trường THPT và 01 Trung tâm GDNN-GDTX

1.Thuận lợi

– Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học ở các cơ sở giáo dục ngày càng cao, cơ sở vật chất về hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư khá quy mô, ngày càng đáp ứng được yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường.

– Tất cả các trường học đã kết nối internet bằng đường truyền cáp quang, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác và trao đổi thông tin; 100% công văn được chuyển đến các cơ sở giáo dục bằng hệ thống OMS, Idesk, công tác báo cáo số liệu chính xác, kịp thời, đầy đủ và đúng thời gian quy định.

– Công tác xây dựng và phát triển website được các nhà trường quan tâm thực hiện, đến nay đã có 60/60 đơn vị xây dựng được website riêng, qua đó quảng bá được hình ảnh cũng như thương hiệu của từng đơn vị.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường đã thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học, hầu hết các giáo viên đã được đào tạo về tin học và đã ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá.

2. Khó khăn

– Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn thiếu và chưa hiện đại, đặc biệt là ở các trường vùng ven; năng lực của một số cán bộ phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

– Một số cán bộ quản lý, giáo viên tuổi đã cao, kiến thức về tin học còn hạn chế dẫn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như dạy học còn nhiều lúng túng và thiếu hiệu quả.

– Hầu hết giáo viên tin học ở các đơn vị đều là giáo viên kiêm nhiệm, không có giáo viên chuyên sâu về môn tin học, vì vậy việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao còn gặp nhiều khó khăn.

– Nguồn kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất và triển khai xây dựng các chương trình, ứng dụng phục vụ quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng dạy – học bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn hẹp.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung và yêu cầu

1.1. Mục tiêu chung

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của phòng Giáo dục và Đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp dạy – học, kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục, góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Yêu cầu

– Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 – 2020, định hướng tới năm 2025 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

– Đảm bảo tính thống nhất giữa việc triển khai các nội dung của Kế hoạch và các đề án, chương trình ứng dụng CNTT của thị xã đang triển khai trong ngành giáo dục và Đào tạo, tránh chồng chéo, lãng phí.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2020

– Trong công tác quản lý, điều hành:

+ Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý giáo dục, phấn đấu 100% cán bộ quản lý thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc;

+ Hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành giáo dục và đào tạo, phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo có website hoạt động có hiệu quả, thực hiện quản lý hành chính và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng;

+ Đầu tư công nghệ và hạ tầng kỹ thuật, phối hợp với Viettel, VNPT Đắk Lắk để kết nối internet băng thông rộng FTTH đến 100% các điểm trường trong toàn thị xã, bước đầu triển khai một số cuộc họp trực tuyến giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Chuẩn bị các điều kiện để tham gia và triển khai các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện qua mạng theo phương thức học tập kết hợp (Blended learning);

+ Phấn đấu 50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tối thiểu mức độ 3, trong đó 30% được xử lý trực tuyến ở mức độ 4;

        + Đảm bảo 100% các đơn vị duy trì hoạt động tốt Cổng, trang thông tin điện tử của phòng Giáo dục và Đào tạo và của các đơn vị trực thuộc.

– Trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy – học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý:

+ Xây dựng kho học liệu số dùng chung toàn ngành giáo dục, bao gồm: Bài giảng, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác;

+ Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường; trong đó 70% trường học sử dụng sổ quản lý điện tử;

+ 70% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có phòng máy vi tính đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu học tập cho học sinh;

+ Duy trì và phát triển các chức năng tra cứu văn bằng, chứng chỉ, thông tin đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống dữ liệu đề thi, các văn bản điều hành lên hệ thống website của phòng Giáo dục và Đào tạo và các trang thông tin điện tử của các đơn vị trường học trực thuộc.

b) Định hướng đến năm 2025

– Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học đạt trình độ tiên tiến trong tỉnh, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Công nghệ thông tin trở thành động lực đổi mới quản lý, nội dung, phương pháp dạy – học, kiểm tra đánh giá trong Giáo dục và Đào tạo.

– Tăng cường phát triển hệ thống website của các cơ sở giáo dục từ phòng Giáo dục và Đào tạo tới các đơn vị trường học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX liên thông với Sở Giáo dục và Đào tạo và thực hiện tốt một số chức năng khác theo quy định tại Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT, ngày 20/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

– Xây dựng các phần mềm trực tuyến cho phép người dân, tổ chức, doanh nghiệp điền và gửi các văn bản, biểu mẫu hồ sơ hành chính liên quan đến đối chiếu, in sao điều chỉnh bằng tốt nghiệp THCS.

– Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công dân, trả kết quả trên hệ thống “ Một cửa liên thông” đạt mức độ 3 và một số dịch vụ trực tuyến mức độ 4.

Nội dung cụ thể xem Văn bản đính kèm