Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
76/KH-CV/TU 29/03/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng, khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"
212/KH-BGDĐT 20/03/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019
344/BGDĐT-GDTrH 24/01/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
138/CT-BGDĐT 21/01/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
5807/BGDĐT-CNTT 21/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT
27/2018/TT-BGDĐT 25/10/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, hông tư Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường mầm non
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
14 /2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Trang 1 / 212»