Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
344/BGDĐT-GDTrH 24/01/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
138/CT-BGDĐT 21/01/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
5807/BGDĐT-CNTT 21/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT
27/2018/TT-BGDĐT 25/10/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, hông tư Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường mầm non
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
14 /2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT quy chế công khai cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
31/2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.
30/2017/TT-BGDĐT 05/12/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
Trang 1 / 212»