Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
29/HD-CV/TU 20/02/2019 Thị ủy Buôn Hồ, Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
05/NQ-CV/TU 13/11/2018 Thị ủy Buôn Hồ, Nghị quyết về xây dựng đô thị văn minh của thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025.