Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
29/BC-PGDĐT 15/05/2019 Văn bản chuyên môn Giáo dục tiểu học, Báo cáo thực trạng và nhu cầu thư viện trọng các trường phổ thông năm học 2018 - 2019
30/2017/NQ-HĐND 11/10/2017 Văn bản chuyên môn Giáo dục tiểu học, Nghị quyết quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk