Kết quả công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Hướng dẫn thi đua năm học 2017 – 2018, trên cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua của các đơn vị trường học trực thuộc. Theo đề nghị của Hội đồng thi đua thị xã, ngày 30 tháng 7 năm 2018  Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ đã ban hành các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, lao động tiên tiến,… đối với ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 – 2018. 

Danh sách các cá nhân, tập thể được công nhận và đề nghị khen thưởng xem file đính kèm

Lao động tiên tiến: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Tờ trình đề nghị chủ tịch UBND Tỉnh trình Thủ tướng CP tặng bằng khen cho 01 cá nhân thuộc ngành giáo dục

– Tờ trình đề nghị chủ tịch tỉnh tặng bằng khen

– Tặng giấy khen cho các tập thể ,cá nhân ngành giáo dục

.