Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 02/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lắk đã có công văn số 1059/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu từ năm học 2018-2019. Văn bản đã nêu rõ:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lắk về tăng cường công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại các cơ sở trường học đảm bảo đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực và ngăn chặn tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục. Việc thực hiện các khoản thu trong trường học phải đảm bảo những nguyên tắc sau đây:

1. Đảm bảo nguyên tắc thu đúng nội dung, định mức theo quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, thu nhập trên từng địa bàn, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Các khoản thu phải được lập dự toán chi tiết, thông qua Hội đồng trường và có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường trước khi ban hành.

2. Các khoản thu phải được triển khai và công khai rộng rãi đến toàn thể Hội đồng sư phạm và tất cả phụ huynh học sinh và nhân dân, phân biệt rõ các khoản thu theo quy định và các khoản đóng góp tự nguyện, tự thỏa thuận. Các khoản thu thỏa thuận phải được sự đồng thuận trên 2/3 số phụ huynh các lớp trước khi thông qua thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

3. Các cơ sở giáo dục thực hiện công tác kế toán, thống kê các khoản thu, các khoản đóng góp theo đúng quy định của pháp luật. Hạch toán các khoản thu vào sổ kế toán và tổng hợp vào báo cáo quyết toán hàng năm theo đúng quy định.

4. Các cơ sở giáo dục không gộp các khoản thu và đóng góp tập trung vào đầu năm học để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh và học sinh.

5. Ngoài các khoản thu theo quy định và các khoản đóng góp thỏa thuận, tự nguyện đã được hướng dẫn, các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được tự ý đặt ra thêm những khoản thu từ phụ huynh học sinh dưới bất kỳ hình thức nào khác.

Nội dung chi tiết xem Công văn 1059/SGDĐT-KHTC: TẠI ĐÂY