Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư mới hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT

Lượt xem:

Đọc bài viết

          Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

          Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT; Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng GD&ĐT.

          Thông tư có hiệu lực thi thi hành kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-NBV ngày 29/5/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ  hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chủ tịch ủy ban Sở Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

        Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này. Xem hoặc tải nội dung chi tiết của Thông tư tại đây.

                                                                                                                 Tin, bài: Nguyễn Hòa Phương